یک سناریوی تبلیغاتی در مورد عطر

یک سناریوی تبلیغاتی در مورد عطر

صحنه ای از یک زن جوان در حال پوشیدن لباس شیک و آرایش می باشد. او به دقت عطر را بر روی لباس خود پاشیده و سپس با یک لبخند شاد و خودمانی، به خارج از منزل خود حرکت می کند. در همین حال، صحنه های دیگر نشان می دهد که افراد مختلف در جایگاه های مختلف زندگی، با بوی عطر او جذب شده و تحت تأثیر قرار گرفته اند. سپس صحنه به زن برمی گردد که در حال رقصیدن با شادمانی است و بوی عطرش همچنان در هوا حضور دارد. نام عطر نمایش داده می شود و پایان تبلیغات با چاپ لوگو و شعار عطر به پایین صفحه خاتمه می یابد. “جذاب باشید، جذاب بمانید”