چند اسم گیمینگ برای پابجی با معنی

چند اسم گیمینگ برای پابجی با معنی

1. Shadow Hunter: شکارچی سایه‌ها
2. Battle Royale: رویارویی جنگی
3. Sniper Elite: نخبه تیرانداز
4. Death Squad: تیم مرگبار
5. Survivalist: بقاگرای
6. Ghost Recon: بازپرس ارواح
7. Lone Wolf: گرگ تنها
8. Warzone Warrior: جنگجوی منطقه جنگی
9. Apex Predator: صفر به چپانده‌ها
10. Tactical Assassin: قاتل تاکتیکال