چرا ماشین کالبراتی با هل دادن روشن میشه ولی با استارت نه ؟

چرا ماشین کالبراتی با هل دادن روشن میشه ولی با استارت نه ؟

این ممکن است به دلیل خرابی در سیستم استارتر باشد. سیستم استارتر باید برای روشن کردن موتور، چرخاندن شفت کرانک را آغاز کند. اگر سیستم استارتر خراب شده باشد، این عملکرد را انجام نخواهد داد و موتور نمی تواند روشن شود. به علاوه، هل دادن ماشین ممکن است باعث تحریک شفت کرانک و حالت قطب نمودن آن شود که باعث روشن شدن موتور می شود.