پرواژ ژاپن به آمریکا از چه مسیری انجام میشه ؟

پرواژ ژاپن به آمریکا از چه مسیری انجام میشه ؟

پروازهای مستقیم از ژاپن به آمریکا از فرودگاه‌های ناریتا و هاندا در توکیو، فرودگاه کانسای در ناگویا و فرودگاه کانسای در اوساکا انجام می‌شود. همچنین پروازهای متصل با ترانزیت در شهرهای دیگر ژاپن نظیر سابورو، فوکوئوکا، ناغوئیا، اوکیناغارا و هیروشیما نیز وجود دارد.