نازی یعنی چی ؟ چرا اسم لشکر هیتلر نازی بود ؟

نازی یعنی چی ؟ چرا اسم لشکر هیتلر نازی بود ؟

اسم لشکر هیتلر نازی بود.نازی به آلمانی میشه “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” یعنی حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان.لشکرهای نازی تو جنگ جهانی دوم بخش زیادی از نظام آلمان بودن و تو جنگ های خونین زیادی شرکت کردن.متاسفانه تو جنگ جهانی دوم ۷۰ تا ۸۵ میلیون نفر انسان مردن.نتیجه این جنگ پیروزی متفقین و شکست هیتلر بود.