سنگ زمان چیه ؟ واقعیه ؟ چجوری پیدا کنم ؟

سنگ زمان چیه ؟ واقعیه ؟ چجوری پیدا کنم ؟

سنگ زمان فقط در فیلم یا داستان های علمی تخیلی وجود داره که فرد اگه اون رو داشته باشه میتونه به همه زمان ها و همه جا سفر کنه.در دنیای واقعا سنگ زمان وجود نداره.