خون آشام تو فیلم ها چیه ؟ آیا وجود داره ؟

خون آشام تو فیلم ها چیه ؟ آیا وجود داره ؟

خون آشام وجود نداره و بیشتر از داستان و افسانه گرفته شده.این موجود تو فیلم ها به عنوان موجودی هست که خون انسان رو میخوره تا بتونه زنده بمونه.هیچ شواهد علمی برای وجود خون آشام وجود نداره و بیشتر مردم اون رو فقط یک داستان فرضی میدونن.