تعداد زیاد بانک ها نشانه ی چیست؟

تعداد زیاد بانک ها نشانه ی چیست؟

تعداد زیاد بانک ها ممکن است نشانه ی رقابت سالم و پویای بازار بانکی باشد. این ممکن است به معنای وجود گستره ترین خدمات، بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش انتخابات برای مشتریان باشد. با این حال، در برخی موارد، تعداد زیاد بانک ها نشانه ی عدم کارآیی و عدم توجه به نوآوری و بهبود فرآیندهای کسب و کار است.