ترجمه برخی کلمات مهم انگلیسی به فارسی در معامله گری

ترجمه برخی کلمات مهم انگلیسی به فارسی در معامله گری

1. Negotiation: مذاکره
2. Offer: پیشنهاد
3. Counteroffer: پیشنهاد مقابل
4. Agreement: توافق
5. Contract: قرارداد
6. Terms and conditions: شرایط و مقررات
7. Price: قیمت
8. Quantity: تعداد
9. Deadline: مهلت زمانی
10. Payment terms: شرایط پرداخت