اگه ربات ها در جای انسان ها بودند چه کار میکردند؟

اگه ربات ها در جای انسان ها بودند چه کار میکردند؟

اگر ربات ها در جای انسان ها بودند، می توانستند به عنوان کارگران صنعتی و خدماتی در بسیاری از صنایع و حوزه های کاری مورد استفاده قرار گیرند. آنها می توانستند به عنوان راننده های خودرو، پرستاران، کارکنان بخش خدمات مشتری، کارکنان بخش تولید و غیره فعالیت کنند. همچنین، ربات ها می توانستند به علت دقت و سرعت بالای خود در فعالیت های پزشکی، پژوهشگاهی و حتی فضایی نقش مؤثر داشته باشند. با این حال، نباید فراموش کرد که استفاده از ربات ها به جای افراد از چالش های قابل توجه قانونی و اخلاقی پیروز نخواهد شد.