آیا مسائل مهم هر کشوری قابل رفراندوم هست ؟

آیا مسائل مهم هر کشوری برای مردمش قابل رفراندوم هست ؟

بله، مسائل مهم هر کشوری برای مردمش قابل رفراندوم هستند. این کار در بسیاری از کشورها امکان پذیر است و به عنوان یک روش دموکراتیک برای شنیدن صدای مردم و تصمیم گیری درباره مسائل مهم به کار گرفته می شود. با این حال، بسته به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور، رفراندوم ممکن است با شروط خاص و زمانبندی خاص صورت گیرد.