آیا این واقیت دارد که کل جهان در کنترل گروهی خاص هست؟

آیا این واقیت دارد که کل جهان در کنترل گروهی خاص هست؟

نه، این یک تئوری توطئه‌ای بی‌اساس است و هیچ گونه شواهد قابل قبولی برای اثبات آن وجود ندارد. جهان به طور گسترده‌ای پوشیده از تنوع، رقابت و تضاد است و هیچ گروه کوچکی نمی‌تواند کنترل کامل آن را داشته باشد.